Thay đổi tổ chức phòng Tổ chức – Hành chính

Thời gian qua, phòng Tổ chức – Hành chính (trước đây là Văn phòng) đã có nhiều thay đổi về công tác tổ chức nhằm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của phòng và yêu cầu của Lãnh đạo.

Theo chủ trương tái cấu trúc của Công ty trong mọi lĩnh vực, tháng 10/2018, để thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty với công tác của Văn phòng, đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự, Tổng giám đốc đã giao nhiệm vụ cho phó Tổng giám đốc Bùi Văn Vạn kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng và đổi tên Văn phòng thành phòng Tổ chức – Hành chính. Anh Đỗ Kiên là phó phòng phụ trách mảng Tổ chức – nhân sự, chị Nguyễn Quế Hoa là phó phòng phụ trách mảng Hành chính – Quản trị.

Hoạt động theo mô hình tổ chức mới hơn 6 tháng từ tháng 10/2018 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty và đặc biệt là P.TGĐ Bùi Văn Vạn, bộ phận Tổ chức – nhân sự đã có sự đổi mới rõ rệt, chủ động sáng tạo trong công việc, bám sát và triển khai những chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức nhân sự.

Để các cán bộ trong bộ phận Tổ chức – Nhân sự phát huy hơn nữa năng lực, chủ động trong công việc và mạnh dạn đưa ra những phương án, cách làm mới, theo đề nghị của Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Vạn, Tổng giám đốc đã quyết định thành lập phòng Tổ chức – Nhân sự trên cơ sở cán bộ của bộ phận Tổ chức nhân sự và bổ nhiệm anh Đỗ Kiên giữ chức vụ Trưởng phòng. Thành lập phòng Hành chính – Tổng hợp trên cơ sở cán bộ của bộ phận Hành chính – quản trị phòng Tổ chức – Hành chính. Giao nhiệm vụ cho P.TGĐ Bùi Văn Vạn kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng và chị Nguyễn Quế Hoa giữ chức vụ phó phòng.

Với cơ cấu tổ chức mới, mong rằng các cán bộ phòng Tổ chức – Nhân sự và Hành chính – Tổng hợp tiếp tục cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở phát huy tính chủ động, sáng đạo đồng thời duy trì được sức mạnh của sự đoàn kết và phối hợp vốn rất gắn bó giữa hai bộ phận từ trước đến nay.

Hình ảnh: Tổng giám đốc Phạm Văn Khôi trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ